مشاهده قبض الکترونیکی آگهی روزنامه خبرجنوب

کد آگهی :

کد ملی :


حروف تصویر را وارد کنید* هر سه مقدار الزامیست *

* توجه: حتما می بایست جهت اطلاع از آخرین وضعیت آگهی حداقل 120 دقیقه از ثبت یا پرداخت مبلغ گذشته باشد*

  بازیابی کد آگهی اینترنتی روزنامه خبرجنوب
**فقط و فقط در صورت فراموشی کد آگهی از قسمت زیر جهت بازیابی کد آگهی استفاده کنید

کد پیگیری مبلغ پرداخت شده :


حروف تصویری که در قسمت بالا در حال نمایش است را وارد کنید* هر دو مقدار الزامیست *


پشتیبان فنی

07132294581 - 09036521431
(8:00 - 13:00 15:00 - 20:30)
09301034143
(20:30 - 24:00)